از دیر باز استفاده از شعار به عنوان ابزاری برای شناساندن اهداف و خواست های مختلف رایج بوده است. (ارعاب دشمن، تهییج نیروهای خودی ، ایجاد همبستگی و قدرت روحی و روانی و هدایت شعار دهندگان به سوی اهدافی خاص، تبیین ایدئولوژی و اندیشه های مختلف). در واقع می توان گفت شعار، وسیله ای مناسب برای توصیف و تبیین اوضاع و احوال اجتماعی و روانشناختی زمان خویش بوده و برای ارائه تحلیل های علمی و پژوهشی، مواد خام گرانمایه ای به شمار می رود. از علایم و ویژگی های هر انقلاب شعارها و نحوه گسترش و نشر آن در میان انقلابیون است.از دیر باز استفاده از شعار به عنوان ابزاری برای شناساندن اهداف و خواست های مختلف رایج بوده است. (ارعاب دشمن، تهییج نیروهای خودی ، ایجاد همبستگی
سه شنبه اول 11 1387
می‌توان فهمید در قلب‌ها، ذهن‌ها و آرمان‌های پدران و مادران ما چه می‌گذشته‌ است که تحت تأثیر هیچ حیله جدیدی از صحنه خارج نمی‌شدند؟ آیا با خواندن این شعارها برای ما امکان دارد که با آرمان‌های آن دوره رابطه برقرار کنیم؟!  تو که دم می‌زنی ز دین و آیین ما  پس چرا می‌کنی حمایت از حکم شاه؟ نه مـرغ طوفـانی، ‌نـه مـوج دریـایـی تو گـرگ خونخـواری تو موج فحشـایی  مردم مرگ رژیم پادشاهی را حس می‌کردند و این احساس مبتنی‌بر شناخت عمیقی بود. امکان نداشت که کارگزاران رژیم شاه بتوانند با عوام فریبی خللی در این احساس وارد نمایند.  ایـن شاه امـریکایی در حالت مـردن است  این رژیم پهلوی در حال جان کندن است  دسـت و پـا می‌زنـد، جـون خـود می‌کنـد مرگ بر شاه، مرگ بر شـاه، مرگ
سه شنبه اول 11 1387
X