ماروین زونیس در کتاب شکست شاهانه خود با توجه به محور بودن شخص شاه در حکومت و نقش تعیین کننده تصمیمات فردی او، به بررسی روان‌شناسی شخصیت شاه پرداخته است. به نظر وی محمد رضا پهلوی به دلیل نحوة تربیت دوران کودکی و نوجوانی ناشی از تربیت او در یک محیط زنانه و سپس قرار داشتن درکنار پدری مستبد، فردی مردد و فاقد اعتماد به نفس بار آمده بود، به همین دلیل نتوانست در جریان انقلاب ایستادگی کرده و انقلاب را سرکوب نماید.    البته به نظر زونیس تا زمانیکه تعدادی از عوامل وجود داشتند که به وی قدرت روانی لازم برای کسب اعتماد به نفس ارائه می‌دادند مشکلی پیش نیامد اما در زمان وقوع انقلاب اسلامی همة آن عوامل از دست رفته بودند. این عوامل عبارت بودند از:   1- ارنست پرن: دوست دوران کودکی شاه و فرزند باغبان دبیرستان روزه در سویس که از مشاوران نزدیک شاه و
 میشل فوکو فیلسوف مشهور فرانسوی و نظریه پرداز فرا مدرنیسم در جریان انقلاب اسلامی ایران به تهران و قم مسافرت کرده و از نزدیک شاهد وقوع انقلاب بوده است. وی مقالات متعددی در این رابطه منتشر کرد.  تحلیل فوکو از انقلاب اسلامی ایران باید دیدگاهش در دو مقولة قدرت و تاریخ مرتبط است وی در تاریخ نوعی عدم پیوستگی را مطرح می‌سازد و قدرت به مسائلی مانند آمادگیها، تدابیر، تاکتیکها و چگونگی انجام وظایف مربوط می‌داند و آنرا در اختیار انحصاری صاحبان آن نمی‌داند. وی دلیل انقلاب اسلامی را انگیزه‌های مادی و اقتصادی نمی‌داند.    از دیدگاه فوکو زبان شکل و محتوای مذهبی انقلاب اسلامی ایران امری عارضی، اتفاقی و تصادفی نیست بلکه تشیع بود که با تکیه بر موضع مقاومت و انتقادی سابقه‌دار خود در برابر قدرتهای سیاسی حاکم و نیز نفوذ عمیق و تعیین‌کننده در
  اسکاچپل در کتاب خود تحت عنوان دولت‌ها و انقلابهای اجتماعی بر این اعتقاد بود که انقلابها ساخته نمی‌شوند بلکه بوجود می‌آیند. وی در مقاله «دولت تحصیلدار و اسلام شیعی در ایران» در سال 1982 میلادی در تحلیل انقلاب اسلامی نوشت که اگر در دنیا تنها یک انقلاب موجود باشد که آگاهانه ساخته شده است آن انقلاب، انقلاب ایران است.    البته به نظر وی موقعی که در اثر نوسازی شدید (مانند اصلاحات ارضی، روند صنعتی کردن مهاجرت آسیب‌پذیر شد. انقلاب‌ اسلامی توسط مجموعه‌ای از شکلهای فرهنگی و سازمانی ریشه دار و تاریخی اسلامی شیعه و اسطورة بنیادین تشیع حضرت امام حسین و مراسم اسلامی، شبکة مساجد روحانیت و … بگونه‌ای هشیارانه ساخته شد.  ولی او به اقدامات ضد فرهنگی و ضد مذهبی رژیم پهلوی و وابستگی‌اش به بلوک غرب به ویژه
X